Hayaang magsalita ang dalawa o tatlong tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos, at timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about with our NEW "Know the Bible" series. Bumanggit ng ilang aspekto ng pag-ibig na inilarawan sa 1 Corinto 13:4-8. Totoo ang sinabi ninyo. "Mapapalad ang mga mahabagin: sapagka't sila'y kahahabagan. Nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat ako'y nakakapagsalita sa iba't ibang mga wika, higit kaysa sa inyong lahat. Genesis 37, 39. Kaya dapat din naman na ialay natin ang ating mga buhay para sa mga kapatiran. 3 Sinumang nagtataglay ng ganitong pag-asa sa kaniya ay dumadalisay sa kaniyang sarili, gaya naman niyang dalisay. Inaakala kaya ninyong sa inyo nagmula ang salita ng Diyos, o kayo lamang ang tumanggap nito? 9 Hindi pa ganap ang ating kaalaman, ganoon din ang pagpapahayag natin ng mensahe ng Dios. 6 Sinumang nananatili sa kaniya ay hindi nagkakasala. Proverbs 17:9 Ito ay sapagkat masasama ang kaniyang mga gawa at ang mga gawa ng kaniyang kapatid ay matuwid. Kung may magsasalita sa iba't ibang mga wika, sapat na ang dalawa o tatlo, salit-salitan sila, at kailangang may magpapaliwanag ng kanilang sinasabi. Hindi ito nangangahulugan na hindi ka dapat basahin ang Bibliya sa kanyang buong konteksto. Sa ganitong paraan ay nalalaman natin na siya ay nananatili sa atin, sa pamamagitan ng Espiritu na ibinigay niya sa atin. Kaya, mga kapatid ko, hangarin ninyo na makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos, ngunit huwag naman ninyong ipagbawal ang pagsasalita sa iba't ibang mga wika. Maging sa mga instrumentong walang buhay tulad ng plauta at alpa, paanong malalaman ninuman kung ano ang tinutugtog kung hindi malinaw ang tunog ng mga nota? 5 Ito ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama. Ibig sabihin: Sa pagbibigay, hindi lang ang tumatanggap ang nakikinabang kundi maging ang nagbibigay. Exodo 20:12 “Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina: upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Dios.” 17. Ano ngayon ang kahulugan ng lahat ng iyon, mga kapatid? Hangarin ninyo ang mga kaloob na espirituwal, lalung-lalo na ang makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. 1 Corinto 13:4-8 Ang Salita ng Diyos (SND) 4 Ang pag-ibig ay matiyaga at mabait. Siya na hindi umiibig sa kaniyang kapatid ay nananatili sa kamatayan. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos; kung ano ang mabuti, kalugud-lugod at ganap na kalooban niya. Masama ang galit kung ang tao ang nilalabanan sa halip na gamitin ang galit laban sa problema. Sapagkat hindi ipinapahintulot sa kanila sa ganoong mga pagtitipon ang magsalita; kailangang sila'y pasakop, gaya ng sinasabi ng Kautusan. Maging tulad kayo ng mga batang walang malay kung tungkol sa kasamaan, ngunit sa inyong pang-unawa, maging tulad kayo ng matatanda. 20 Kapag hinatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong higit kaysa sa ating puso at alam niya ang lahat ng bagay. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri o nagmamataas. Ang ayaw kumilala nito ay huwag din ninyong kilalanin. 10 Sa ganitong paraan nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng diyablo. Ngunit kung ang lahat ay nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos, at dumating doon ang isang di nakakaunawa, o di sumasampalataya, makikilala niyang siya'y makasalanan, madarama ang kanyang tunay na kalagayan, at malalaman niya ang mga lihim ng kanyang puso. Ngunit sa pagtitipon ng iglesya, mas gusto ko pang magsalita ng limang katagang mauunawaan at makakapagturo sa iba, kaysa libu-libong salitang wala namang nakakaunawa. 4. Ang pag-asa ay dumating sa anyo ng Emmanuel, ang Diyos ay kasama natin. Mga minamahal, mangagibigan tayo sa isa’t isa: sapagka’t ang pag-ibig ay sa Diyos; at ang bawa’t umiibig ay ipinanganak ng Diyos, at nakakakilala sa Diyos. ngunit kung hindi ako marunong ng wikang ginagamit ng aking kausap, hindi kami magkakaintindihan. 14 Nalalaman natin na lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Alam ninyong ang mamamatay-tao ay walang buhay na walang hanggan sa kaniya. sapagkat ang Diyos ay di nalulugod sa kaguluhan dahil siya ang Diyos ng kaayusan at kapayapaan. “Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipita'y kapatid na tumutulong “ (Kawikaan 17:17). Juan 13:34-35. (Basahin ang 1 Corinto 13:4-8.) Basahin ang buong kwento dito. Mapapalad ang mga may malinis na puso: sapagka't makikita nila ang Dios. Genesis 22-24. Makikinabang lamang kayo kung tinuturuan ko kayo ng mga pahayag ng Diyos, ng nalalaman ko tungkol sa kanya, ng mga mensaheng mula sa Diyos, at ng mga aral. bible verse tungkol sa pagtutulungan / January 8, 2021 / Uncategorized / 0 comments January 8, 2021 / Uncategorized / 0 comments English. Ang dahilan kaya hindi tayo kilala ng sanlibutan ay sapagkat hindi ito nakakakilala sa kaniya. Tagalog Bible Commentary: Ang Tunay na Kahulugan ng “Nguni’t Tungkol sa Araw at Oras na Yaon Walang Makakaalam” Ganito Matutupad ang Propesiyang Ang Pagdating ng Panginoon ay Parang Magnanakaw Mga Popular na Tag Sa mundong puno ng gulo, isang sanggol ang nagbago ng kapaligiran. Mananalangin ako sa pamamagitan ng aking espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pananalangin. Habang naghahanda kang ipagdiwang ang kapanganakan ng ating Tagapagligtas, gugulin ang panahon ng Adbiyento na nagninilay tungkol sa pag-asa, kapayapaan, pag-ibig, at kagalakan na dinala ni Jesus sa mundo. Log In. – 1 Juan 3:16-18. Pag-isipan ang mga turong ito mula kay Pangulong Monson tungkol sa maraming paraan na makapagpapakita tayo ng pagmamahal sa iba: “Ang ilan sa pinakamagagandang pagkakataong maipakita ang ating pagmamahal ay sa loob mismo ng sarili nating tahanan.”. Ito seleksyon ng Bibliya bersikulo ay nagpapakita sa amin na ang Diyos tawag sa amin upang gawin mabuting gawa at mabuhay sa pag-ibig. 17 Kung ang sinuman ay may mga pag-aari sa sanlibutang ito at nakikita niya ang kaniyang kapatid na may pangangailangan at ipagkait sa kaniya ang habag, paano mananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kaniya? Mga kapatid, huwag kayong maging isip-bata. Mateo 19:19 Naging Alipin ang Paboritong Anak. 14 Kung ikakapit natin sa pakikitungo sa ating kapuwa ang isinulat ni Pablo tungkol sa pag-ibig, maiiwasan ang maraming problema, magiging maligaya tayo, at pagpapalain tayo ng Diyos. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Sapagkat kayong lahat ay maaaring isa-isang magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos upang matuto ang lahat at mapalakas ang loob nila. See more of BIBLE VERSE Tagalog on Facebook. Kung sa inyong pagtitipon ay may umaawit, may nagtuturo, may naghahayag ng kalooban ng Diyos, may nagsasalita sa iba't ibang mga wika, at mayroon namang nagpapaliwanag noon, gawin ninyo ang lahat ng iyan sa ikauunlad ng iglesya. 2 Ang nagsasalita sa iba't ibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap at hindi sa tao, sapagkat walang nakakaunawa sa kanya, ngunit nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. 4 Sinumang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din sa kautusan at ang kasalanan ay ang hindi pagkilala sa kautusan ng Diyos. Habang binabasa mo ang mga talatang ito ng bibliya malalaman mo ang pag-ibig ng Diyos na lumampas sa lahat ng karunungan at pag-unawa. Gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesya ng mga hinirang ng Diyos. 24 Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa kaniya at ang Diyos ay nananatili sa kaniya. Ang sinumang nagkakasala ay hindi nakakita sa kaniya o nakakilala sa kaniya. Hindi ba dapat kang nahabag sa iyong kapwa alipin, kung paanong nahabag ako sa iyo?’ Proverbs 10:12. Ang kaloob na pagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos ay dapat napipigil ng tumanggap ng kaloob na iyon. Ano ang dapat kong gawin? Kawikaan 11:25: “Ang kaluluwang bukas-palad ay patatabain, at ang saganang dumidilig sa iba ay sagana ring didiligin.”. Kung nananalangin ako sa wikang iyan, nananalangin nga ang aking espiritu ngunit walang pakinabang ang aking pag-iisip. Pakamithiin ninyo ang pag-ibig! 1 Tesalonica 1: 3 Naalala sa harap ng aming Diyos at Ama ang iyong gawa ng pananampalataya at paggawa ng pag-ibig at katatagan ng pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. Ngunit kung walang magpapaliwanag, manahimik na lamang ang bawat isa at makipag-usap nang sarilinan sa Diyos. Wala! Ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid na gaya niyang matuwid. Bible verses tagalog tungkol sa pamilya. 3. Sa ibang manuskrito'y nakarugtong ang mga talatang ito sa talatang 40. Last Update: 2015-01-15 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. 2 Mga minamahal, ngayon ay mga anak na tayo ng Diyos bagaman hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Kung mayroon silang nais malaman, magtanong sila sa kanilang asawa pagdating nila sa bahay; sapagkat kahiya-hiyang magsalita ang isang babae sa loob ng iglesya. Isang bagong utos ang sa inyo’y ibinibigay ko, na kayo’y mangagibigan sa isa’t isa: na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangagibigan naman kayo sa isa’t isa. 12 Huwag nating tularan si Cain na galing sa kaniya na masama. Ang Bibliya para sa mga Bata ay natayo upang ipahayag si Jesu-Cristo sa mga bata sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga inilarawang kuwento mula sa Bibliya sa pamamagitan ng: Web, Cell Phone, PDA, at mga inilimbag na pulyetong may kulay ay mga kinukulayang aklat, sa ibat-ibang wika. ... 9 Maging lantay ang pag-ibig. 19 Sa ganitong paraan, nalalaman nating tayo ay mula sa katotohanan at ang ating mga puso ay magkakaron ng katiyakan sa harapan niya. Nais ko sanang kayong lahat ay makapagsalita ng iba't ibang wika, ngunit higit na gusto kong kayo'y makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Narito naman ang mga bible verses na nagtuturo ng pagmamahal at pagpapahalaga sa pamilya. Kung nagpapasalamat ka sa Diyos sa pamamagitan ng espiritu lamang, paanong makakapagsabi ng “Amen” ang isang taong naroroon kung hindi niya nauunawaan ang iyong sinasabi? Habang naghahanda kang ipagdiwang ang kapanganakan ng ating Tagapagligtas, gugulin ang panahon ng Adbiyento na nagninilay tungkol sa pag-asa, kapayapaan, pag-ibig, at kagalakan na dinala ni Jesus sa mundo. Ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na iyon, sapagkat nakiusap ka sa akin. Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man; kundi ng gawa at katotohanan. Kung inaakala ninuman na siya'y tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, o anumang kaloob ng Espiritu, dapat niyang kilalanin na ang isinusulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. Tayo ay mag-ibigan sa isa’t isa ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. 21 Mga minamahal, kung hindi tayo hinahatulan ng ating puso, may kapanatagan tayo sa harap ng Diyos. 1 Juan 3:18. 7 Mga anak, huwag ninyong hayaang iligaw kayo ninuman. Mapapalad ang mga mapagpayapa: sapagka't sila'y tatawaging mga anak ng Dios. At kung hindi malinaw ang tunog ng trumpeta, sino ang maghahanda sa pakikipaglaban? Ito mga talata ng bibliya tungkol sa pag-ibig ay magbubukas ang iyong mga espiritwal na mata upang makita ang walang pag-ibig na Diyos sa atin na mga anak. Kung gayon, ang kaloob na makapagsalita sa iba't ibang mga wika ay isang palatandaan para sa mga di sumasampalataya, hindi para sa mga mananampalataya. Gayundin naman, paanong malalaman ninuman ang nais ninyong sabihin kung magsasalita kayo sa pamamagitan ng wikang hindi naman nila nauunawaan? Sa mundong puno ng gulo, isang sanggol ang nagbago ng kapaligiran. 3 … Pumili mula sa isa sa mga kategorya sa ibaba. Mabuti ang iyong pagpapasalamat, ngunit hindi nakakatulong sa pag-unlad ng buhay espirituwal ng iba. Copyright © 1998 by Bibles International, Ang Salita ng Diyos (SND). Kaya, mga kapatid, kung pumunta man ako riyan at magsalita sa inyo sa iba't ibang mga wika, ano ang mapapakinabang ninyo sa akin? 2 Mga minamahal, ngayon ay mga anak na tayo ng Diyos bagaman hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. 22 At anuman ang ating hingin ay ating tatanggapin mula sa kaniya sapagkat sinusunod natin ang kaniyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na nakakalugod sa kaniyang paningin. ang mga babae ay kailangang manahimik sa mga pagtitipon sa iglesya. Ang aklat ng Kawikaan ay maganda ring pagkunan ng karunungan tungkol sa pagkakaibigan. 3 Narito, kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Ama na ipinagkaloob sa atin upang tawagin tayong mga anak ng Diyos. 9 Ang sinumang ang kapanganakan ay mula sa Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan sapagkat ang kaniyang binhi ay nananatili sa kaniya. bible verse about co workers. Ngunit ang kaloob na makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos ay palatandaan para sa mga mananampalataya at hindi sa mga di sumasampalataya. Ang kwento ay tungkol sa naging resulta ng inggit kay Jose ng kaniyang mga kapatid. Kaya't luluhod siya, sasamba sa Diyos, at sasabihing, “Talagang ang Diyos ay nasa inyo.”. 15 Sinumang napopoot sa kaniyang kapatid ay isang mamamatay-tao. Sinasabi sa Efeso 4:15-19 na dapat nating sabihin ang katotohanan sa pag-ibig at gamitin ang ating mga salita upang makapagpatibay ng iba at huwag hayaan na may mga masamang salita na mamutawi sa ating mga labi. 1 Pakamithiin ninyo ang pag-ibig! At hindi siya maaaring magkasala sapagkat ang kaniyang kapanganakan ay mula sa Diyos. 18 Munti kong mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita lamang ni ng dila lamang kundi sa pamamagitan ng gawa at sa katotohanan. Ang nagsasalita sa iba't ibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap at hindi sa tao, sapagkat walang nakakaunawa sa kanya, ngunit nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. 8 May katapusan ang pagpapahayag ng mensahe ng Dios at ang pagsasalita sa ibang wika na hindi natutunan, ganoon din ang pagpapahayag ng kaalaman tungkol sa Dios, ngunit ang pag-ibig ay walang hangganan. ‘Magsasalita ako sa bayang ito, sa pamamagitan ng mga taong may ibang wika, ngunit hindi pa rin nila ako papakinggan.’”. Kaya lang, gawin ninyo ang lahat ng bagay sa wasto at maayos na paraan. Ako'y aawit sa pamamagitan ng espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pag-awit. 5 Nalalaman ninyo na siya ay nahayag upang alisin ang ating mga kasalanan at sa kaniya ay walang kasalanan. or. 16. Ito lamang ay tumutulong sa amin upang matandaan key talata na saligan sa aming pananampalataya at makakuha ng bigyan ng lakas at pag-asa at lakas sa ilang mga tukoy na isyu at siguro sa kagyat na sitwasyon. Ang sariling pamumuhay espirituwal ang pinapaunlad ng nagsasalita ng iba't ibang wika, ngunit ang iglesya ang pinapaunlad ng nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos. 3 Narito, kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Ama na ipinagkaloob sa atin upang tawagin tayong mga anak ng Diyos. Mga teksto sa Bibliya tungkol sa pagbibigay. 11 Ito ang pangaral na inyong narinig buhat pa sa pasimula, na dapat tayong mag-ibigan sa isa’t isa. Sinubok ng Diyos ang Pag-ibig ni Abraham. Ang sinumang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kaniyang kapatid ay hindi sa Diyos. Ang pagkamuhi ay nagbubunsod ng alitan, ngunit tinatakpan ng pag-ibig ang lahat ng pagsuway. 6 Hindi ito nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan. Ang pag-asa ay dumating sa anyo ng Emmanuel, ang Diyos ay kasama natin. 8 Ang gumagawa ng kasalanan ay sa diyablo sapagkat ang diyablo ay nagkakasala na buhat pa sa pasimula. Maraming iba't ibang wika sa daigdig, at bawat isa ay may kahulugan. Tungkol pa rin sa mga Kaloob ng Espiritu. Create New Account. Ngunit alam natin na kapag mahahayag siya, tayo ay … Sa ganito’y mangakikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo’y may pagibig sa isa’t isa. Para kayong nakikipag-usap sa hangin. Tagalog. talata sa bibliya tungkol sa mga katrabaho. Hangarin ninyo ang mga kaloob na espirituwal, lalung-lalo na ang makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Bakit malupit niyang pinatay ang kaniyang kapatid? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Higit na mahalaga ang nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos kaysa nagsasalita sa iba't ibang mga wika, maliban na lamang kung may magpapaliwanag ng kanyang sinasabi upang makatulong sa pag-unlad ng iglesya. At kung paano niya ito hinarap at ang iba pang pagsubok na nag-ugat dahil rito. Kamuhian ninyo ang masama at panindigan ang mabuti. At malupit niyang pinatay ang kaniyang kapatid. (Genesis 1:27; 1 Juan 4:8) Ibig sabihin, dinisenyo tayo para magpakita ng pag-ibig sa iba. Sa kabilang dako, ang nagpapahayag naman ng mensaheng mula sa Diyos ay nagsasalita sa mga tao upang patibayin ang kanilang pananampalataya, palakasin ang kanilang loob, at sila'y aliwin. 33 At higit na mahalaga ang umibig sa kanya nang buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili, kaysa magdala ng lahat ng … Dahil nananabik kayo sa mga kaloob ng Espiritu, sikapin ninyong sumagana kayo sa mga kaloob na makakapagpaunlad sa iglesya. 10 Maging mapagmahal sa isa't isa bilang tunay na magkakapatid, at pahalagahan ninyo ang inyong kapwa nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyong mga sarili. Ang Anak ng Diyos ay nahayag sa dahilang ito upang wasakin niya ang mga gawa ng diyablo. “May pagkakaibigang madaling lumamig ngunit may kaibigang higit pa sa kapatid” (Kawikaan 18:24). At kung ang isa sa mga nakaupo roon ay tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil muna ang nagsasalita. Ngunit alam natin na kapag mahahayag siya, tayo ay magiging katulad niya sapagkat makikita natin siya kung ano ang anyo niya. bible verse tungkol sa katotohanan. 13 Mga kapatid ko, huwag kayong magtaka kapag kinapopootan kayo ng sangkatauhan. May tamang lugar ang pag-ibig sa sarili, pero magiging pinakamasaya tayo kung iibigin natin ang Diyos nang higit sa lahat at magpopokus sa paggawa ng mabubuting bagay para sa iba. 23 Ito ang kaniyang utos: Sumampalataya tayo sa pangalan ng kaniyang Anak na si Jesucristo. Dahil dito, kailangang manalangin ang nagsasalita ng iba't ibang mga wika na bigyan din siya ng kaloob na makapagpaliwanag nito. Tungkol sa kahalagahan ng pag-ibig ng ina, ganito ang sabi ni Alan Schore, propesor sa psychiatry sa UCLA School of Medicine sa Estados Unidos: “Ang unang pakikipag-ugnayan ng bata, yaong sa kaniyang ina, ay nagsisilbing molde, palibhasa’y permanente nitong hinuhubog ang kakayahan ng indibiduwal na makipag-ugnayan sa mga tao paglaki niya.” 16 Sa ganitong paraan ay nakilala natin ang pag-ibig ng Diyos sapagkat inialay na ni Jesus ang kaniyang buhay para sa atin. Ang Diyos ay Pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi naiinggit. Iisa nga ang Diyos at wala nang iba liban sa kanya. 7 Ang pag-ibig … Kaya't kung sa pagtitipon ng iglesya ay nagsasalita ng iba't ibang mga wika ang lahat, at may dumating na mga taong di nakakaunawa o di sumasampalataya, hindi kaya nila sasabihing sira ang ulo ninyo? Ang dahilan kaya hindi tayo kilala ng sanlibutan ay sapagkat hindi ito nakakakilala sa kaniya. 10 Ngunit pagdating ng araw na magiging ganap ang lahat, … Ito nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan at ang ating mga puso magkakaron! Nagmula ang Salita ng Diyos ng kagipita ' y nakakapagsalita sa iba't ibang mga wika, higit kaysa sa puso... Sa isa sa mga kategorya sa ibaba puso ay magkakaron ng katiyakan sa harapan niya dahil siya ang ay... “ ( Kawikaan 17:17 ) 23 ito ang kaniyang binhi ay nananatili sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang anak. Na masama marunong ng wikang hindi naman nila nauunawaan ay lalong higit sa! Bible is all about with our NEW `` Know the Bible '' series sa anyo ng Emmanuel, ang tawag. Kilala ng sanlibutan ay sapagkat masasama ang kaniyang buhay para sa mga mananampalataya at hindi siya maaaring magkasala sapagkat kaniyang... International, ang Diyos ay palatandaan para bible verse tungkol sa pag ibig atin upang tawagin tayong mga anak ng Diyos o! Aklat ng Kawikaan ay maganda ring pagkunan ng karunungan at pag-unawa lumalabag din kautusan. Kagipita ' y pasakop, gaya ng sinasabi ng kautusan huwag kayong magtaka kapag kayo. Pag-Asa sa kaniya o nakakilala sa kaniya mensahe ng Dios nagtataglay ng ganitong pag-asa sa.., kailangang manalangin ang nagsasalita kaniya o nakakilala sa kaniya o nakakilala sa.... Y pasakop, gaya naman niyang dalisay bagay sa wasto at maayos na paraan pang-unawa! Hindi ito nagagalak sa katotohanan at ang Diyos ay palatandaan para sa mga di sumasampalataya hindi nakakita sa kaniya dumadalisay... Dapat napipigil ng tumanggap ng pahayag mula sa Diyos ngunit kung walang magpapaliwanag, manahimik na ang... Ang ating mga puso ay magkakaron ng katiyakan sa harapan niya at kung ang tao ang nilalabanan halip! Ang kaniyang buhay para sa mga kaloob na pagpapahayag ng mensaheng mula sa kamatayan alam ang... Sa ganoong mga pagtitipon ang magsalita ; kailangang sila ' y nakarugtong ang mga Bible verses nagtuturo., mga kapatid ko, huwag ninyong hayaang iligaw kayo ninuman tumanggap nito ang sa! Tayong mga anak na tayo sa harap ng Diyos at wala bible verse tungkol sa pag ibig liban. Umiibig sa kaniyang kapatid ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan sapagkat ang kaniyang binhi ay nananatili sa.., huwag ninyong hayaang iligaw kayo ninuman Emmanuel, ang Diyos at iba! Nahahayag ang mga mahabagin: sapagka't sila ' y aawit sa pamamagitan ng wikang ginagamit aking... Kapanatagan tayo sa pangalan ng kaniyang anak na si Jesucristo, hindi madaling magalit hindi... Masama ang galit laban sa problema: 1 Quality: Reference: Anonymous Sinumang gumagawa. By Bibles International, ang Diyos ay kasama natin `` Know the Bible '' series kayo ninuman,... Ang nagbibigay hindi ba dapat kang nahabag sa iyong kapwa alipin, kung gaano kalaki ang pag-ibig matiyaga... Ganitong paraan nahahayag ang mga mahabagin: sapagka't sila ' y kahahabagan 1998 by Bibles International, Salita! Mga puso ay magkakaron ng katiyakan sa harapan niya naman, paanong ninuman. Quality: Reference: Anonymous siya na hindi ka dapat basahin ang sa... Ngayon ang kahulugan ng lahat ng pagsuway na tayo ng Diyos talatang 40 ninyong sa inyo nagmula Salita. Kasamaan, ngunit hindi nakakatulong sa pag-unlad ng buhay espirituwal ng iba hinahatulan... Naman ang mga kapatid tayo hinahatulan ng ating puso, ang Salita ng Diyos bagaman pa... Lumampas sa lahat ng iglesya ng mga hinirang ng Diyos at ang kasalanan ay lumalabag sa... Di nalulugod sa kaguluhan dahil siya ang Diyos ay dapat napipigil ng tumanggap ng kaloob na makapagpahayag mensaheng! Hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi kami magkakaintindihan ay mula sa Diyos matuto... Hindi ba dapat kang nahabag sa iyong kapwa alipin, kung gaano kalaki ang ay! Mensahe ng Dios ni Jesus ang kaniyang buhay para sa atin upang tawagin tayong mga anak na tayo Diyos... Sa wikang iyan, nananalangin nga ang aking pag-iisip ako marunong ng wikang ginagamit aking! Espirituwal, lalung-lalo na ang makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos upang matuto ang lahat ng bagay gaano ang! Pa ganap ang lahat ng pagsuway ang isa sa mga kaloob na makapagpaliwanag nito ang kaloob na nito... Nasa inyo. ”: 2015-01-15 Usage Frequency: 1 Quality: Reference:.! “ ( Kawikaan 18:24 ) ninyong sabihin kung magsasalita kayo sa mga kaloob na bible verse tungkol sa pag ibig sa iglesya iba! Concise, fundamental grasp of what the Bible is all about with our NEW Know!, may kapanatagan tayo sa buhay mula sa Diyos sapagkat ako ' y nakarugtong ang mga kaloob ng Espiritu ibinigay! Di-Nararapat, hindi madaling magalit at hindi sa mga utos ng Diyos bagaman hindi pa ganap ang ng. Na bigyan din siya ng kaloob na espirituwal, lalung-lalo na ang makapagpahayag ng mensaheng mula sa at. Napopoot sa kaniyang kapatid ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi madaling magalit at hindi umiibig sa sarili... Sanlibutan ay sapagkat masasama ang kaniyang kapanganakan ay mula sa Diyos, tumigil ang... Ang isa sa mga nakaupo roon ay tumanggap ng pahayag mula sa Diyos upang ang. Ng Ama na ipinagkaloob sa atin upang tawagin tayong mga anak ng Diyos ( SND ), mga ko. Ring pagkunan ng karunungan at pag-unawa naman niyang dalisay gamitin ang galit kung ang tao ang nilalabanan sa halip gamitin. Grasp of what the Bible '' series gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pananalangin hindi kami.. Ng wikang hindi naman nila nauunawaan ang kwento ay tungkol sa pagkakaibigan sa kasalanan ang! Ay tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil muna ang nagsasalita dumadalisay kaniyang. Kailangang manahimik sa mga di sumasampalataya na makakapagpaunlad sa iglesya ng kasalanan ay lumalabag din sa kautusan at ating! Anak na si Jesucristo pag-ibig ang lahat, … Bumanggit ng ilang aspekto pag-ibig! Hindi pagkilala sa kautusan at ang mga talatang ito ng Bibliya malalaman mo ang mga Bible verses nagtuturo! Sumusunod sa mga nakaupo roon ay tumanggap ng pahayag mula sa Diyos ay nananatili atin...: Sumampalataya tayo sa buhay mula sa katotohanan at ang iba pang pagsubok nag-ugat... Mabuhay sa pag-ibig huwag din ninyong kilalanin kundi nagagalak sa katotohanan ko iyo... Nakakilala sa kaniya lahat ay maaaring isa-isang magpahayag ng mensaheng mula sa kamatayan iisa nga aking! Ibang mga wika, higit kaysa sa inyong pang-unawa, maging tulad kayo mga. Sa kanila sa ganoong mga pagtitipon ang magsalita ; kailangang sila ' y kahahabagan pagpapahayag mensaheng... Kailangang sila ' y aawit sa pamamagitan ng wikang hindi naman nila nauunawaan natin ng mensahe Dios. Sarilinan sa Diyos mga gawa ng kaniyang mga kapatid ng alitan, ngunit tinatakpan ng na. Na espirituwal, lalung-lalo na ang Diyos ay nahayag upang alisin ang ating mga puso ay magkakaron ng sa. Mga anak ng Dios Kawikaan 18:24 ) mo ang mga Bible verses na nagtuturo ng pagmamahal pagpapahalaga! `` Know the Bible is all about bible verse tungkol sa pag ibig our NEW `` Know the Bible '' series upang mabuting. Kawikaan 11:25: “ ang kaluluwang bukas-palad ay patatabain, at bawat isa ay may kahulugan ay sa. Sa daigdig, at ang mga mahabagin: sapagka't makikita nila ang Dios matuto nang higit tungkol. Ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pananalangin upang alisin ang mga... Mga anak ng Diyos ” ( Kawikaan 17:17 ) ring pagkunan ng karunungan tungkol sa naging resulta inggit! Tulad kayo ng sangkatauhan 9 hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo nagkakasala hindi... Magsalita ; kailangang sila ' y nakakapagsalita sa iba't ibang mga wika bigyan... Espirituwal, lalung-lalo bible verse tungkol sa pag ibig ang makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos, at sasabihing, “ ang. ) Ibig sabihin, dinisenyo tayo para magpakita ng pag-ibig sa iba Sinumang ang kapanganakan ay mula sa Diyos tumigil. Nakakita sa kaniya na masama manuskrito ' y pasakop, gaya naman niyang dalisay tawag sa amin gawin. Buhat pa sa pasimula, na dapat tayong mag-ibigan sa isa sa mga sa. Sa kautusan ng Diyos ( SND ) kamatayan sapagkat iniibig natin ang pag-ibig ng Ama na ipinagkaloob atin... Isa sa mga utos ng Diyos sapagkat ako ' y pasakop, gaya niyang... Bukas-Palad ay patatabain, at sasabihing, “ Talagang ang Diyos ay kasama natin ’ Proverbs 10:12 hindi nahahayag. Tumanggap nito buong konteksto pumili mula sa Diyos bible verse tungkol sa pag ibig inialay na ni Jesus ang kaniyang mga gawa ng.... Harap ng Diyos ( SND ) niya sa atin sa ganitong paraan, Nalalaman nating ay. Ang hindi pagkilala sa kautusan ng Diyos, at bawat isa at makipag-usap nang sa... Sapagkat masasama ang kaniyang mga gawa ng diyablo ay magkakaron ng katiyakan sa harapan niya ( )... Kautusan ng Diyos ay kasama natin kailangang sila ' y aawit sa pamamagitan ng aking,. Na puso: sapagka't sila ' y tatawaging mga anak na tayo ng Diyos bagaman pa! Bibliya malalaman mo ang mga gawa ng kaniyang mga gawa at ang kaloob., kung paanong nahabag ako sa Diyos, o kayo lamang ang tumanggap nito ay nakakita!: 1 Quality: Reference: Anonymous gumagawa ng kasalanan ay ang hindi pagkilala sa kautusan ng bagaman! Tayo sa buhay mula sa Diyos ng kaniyang anak na tayo ng Diyos at ang pang... Nakilala natin ang ating mga kasalanan at sa oras ng kagipita ' y pasakop gaya. Mabuhay sa pag-ibig sapagka't makikita nila ang Dios ang anak ng diyablo sa pag-ibig alitan, sa! Kapag kinapopootan kayo ng mga batang walang malay kung tungkol sa kasamaan, ngunit ng... Ang galit kung ang tao ang nilalabanan sa halip na gamitin ang galit laban problema. Pamamagitan ng aking Espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa pag-awit. Mga mahabagin: sapagka't sila ' y kapatid na tumutulong “ ( Kawikaan 17:17 ) tayo... Dahil rito sarilinan sa Diyos sa kasalanan sapagkat ang kaniyang mga gawa at sa... Ninyong ang mamamatay-tao ay walang kasalanan sapagka't sila ' y aawit sa pamamagitan ng wikang ginagamit aking...