No temptation has overtaken you except what is common to mankind. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. English-Tagalog Bible. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. 1 Corinthians 10:13 NIV. But when you are tempted,[ c] he will also provide a way out so that you can endure it. 1:2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating … 2 Kung # Mt. The first epistle to the Corinthians was written from Philippi by Stephanas, and Fortunatus, and Achaicus, and Timotheus. 1 Corinthians 10:13 13 There hath no temptation taken you but such as is || common to man: but y God is faithful, z who will not suffer you to be tempted above that ye are able; but will with the temptation also make a a way to escape, that ye may be able to bear it . Last weekend there was a blizzard over the Midwest and storms in the south. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . 2 Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita. 1 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na kumakalampag. 1 Corinthians 10:13 NKJV - No temptation has overtaken you except - Bible Gateway. 13 There hath no temptation taken you but such as is common to man: but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able; but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Ang pag-ibig ay hindi naiinggit. 15 I speak as to wise men; judge ye what I say. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. 1 Corinthians 10 Warning Against Idolatry. 1 Corinthians 10:13” God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able but with the temptation will provide the way of escape also, so that you will be able to endure it. Peace be with you!This is Paul's first letter to the Corinthians translated in Tagalog. And God is faithful; he will not let you be tempted beyond what you can bear. Lent 3—March 15, 1998 Turning From—Turning To Isaiah 55:1-9; Luke 13:1-9; Psalm 63:1-8; 1 Corinthians 10:1-13 The word for this week is "repentance". God will provide a way for us to escape! 11:23. ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking … 1 Mga Taga-Corinto 10:13 RTPV05 Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Keep reading to discover the real promise found in verse 13. 1 Corinthians 10:13” God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able but with the temptation will provide the way of escape also, so that you will be able to endure it. This site is a ministry of the Navigators. 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. 1 At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa't mapalipat ko ang … 1 Corinto 10:13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 13 Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. 1 Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. 1 Mga Taga-Corinto 2:9 - Datapuwa't gaya ng nasusulat, Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, Ni hindi pumasok sa puso ng tao, Anomang mga bagay na inihanda ng Dios sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya. 2 Sapagka't aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na napako sa krus. 5 Ito ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama. 1 Corinthians 10 - NIV: For I do not want you to be ignorant of the fact, brothers and sisters, that our ancestors were all under the cloud and that they all passed through the sea. English-Tagalog Bible. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 13 No temptation[ a] has overtaken you except what is common to mankind. Paul organized the book of 1 Corinthians by answering questions the Corinthian believers had asked him and by responding to improper conduct and erroneous beliefs they had accepted. The context, the topic of 1 Corinthians 10:1-13 is temptation and being prepared to resist it. 1 Corinthians 13 The Way of Love. 13 If I speak in the tongues of men and of angels but do not have love, I have become a clanging gong or a clashing cymbal. 1 Corinthians 12 Spiritual Gifts. 17:20; 21:21; Mc. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ... Acts 1:8 “ Subalit   tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko s... 1 Corinthians 10:13 Tagalog Bible verses Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. 1 Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat; 2 At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat; 3 At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa espiritu; 4 At lahat ay nagsiinom ng isang … God will provide a way for us to escape! Siya ay ma... 1 Thessalonians 5:16-18 - Bible Tagalog Verses, Pighati At Kalungkutan [Grief And Sorrow]. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 4 Ang pag-ibig ay matiyaga at mabait. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can endure it. And God is faithful; he will not let you be tempted[ b] beyond what you can bear. 1 Corinthians 12 Spiritual Gifts. and Scriptural Confirmations (Whitehead translation) #84 6 Hindi ito nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan. Lent 3—March 15, 1998 Turning From—Turning To Isaiah 55:1-9; Luke 13:1-9; Psalm 63:1-8; 1 Corinthians 10:1-13 The word for this week is "repentance". 1 At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. 2 Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga Gentil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping diosdiosan, sa alin mang paraang pagkahatid sa inyo. Take note of the “for” in 1 Corinthians 10:1 (NIV). 1 Corinthians 10:13 The Greek for temptation and tempted can also mean testing and tested. 1 Mga Taga-Corinto 16:13 - Magsipagingat kayo, mangagpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo'y mangagpakalalake, kayo'y mangagpakalakas. 1 Corinthians 10:13. 11:23. ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya na anupa't … 3 Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing, “Sumpain si Jesus!” 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . 1 Corinthians 2 Proclaiming Christ Crucified. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 14 ... 10 Halimbawa, mayroon ngang iba't ibang mga tinig sa sanglibutan, at walang di may kahulugan. 1 Corinthians 10:13Open menuNew International VersionOpen menu. 1 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. 1 Corinthians 10:13 Tagalog Bible verses Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. 3 Kaya't ipinatatalastas ko sa inyo, na wala sinomang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Dios … Last weekend there was a blizzard over the Midwest and storms in the south. 1 Corinthians 10:13 The Greek for temptation and tempted can also mean testing and tested. 1 Mga Taga-Corinto 10:31 - Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man o anoman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Dios. 2 And if I have the gift of prophecy and understand all the sacred secrets and all knowledge,+ and if I have all the faith so as to move mountains,+ but do not have love, I am nothing. 14 Wherefore, my dearly beloved, flee from idolatry. Contextual translation of "1 corinthians 13:4 8" into Tagalog. 2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating … No temptation has overtaken you except such as is common to man; but God is faithful, who will not allow you to be … NIV: New International Version . 1 Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant, how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea;: 1 Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat;: 2 And were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea; 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . Human translations with examples: 1 john 4:89, filipos 4: 8, 1 corinto 10:13, 1 corinto 13: 46. The context, the topic of 1 Corinthians 10:1-13 is temptation and being prepared to resist it. ... freedom, the veiling of women, the Lord's Supper, spiritual gifts, and the resurrection. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 1 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na kumakalampag. 2 If I have the gift of prophecy o and can fathom all mysteries p and all knowledge, q and if I have a faith r that can move mountains, s but do not have love, I am nothing. 1 Mga Taga-Corinto 13:13 - Datapuwa't ngayo'y nanatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, ang pagasa, at ang pagibig; nguni't ang pinakadakila sa mga ito ay ang pagibig. 13 Wala(A) pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. 1 Corinthians 3 Divisions in the Church. 1 Corinthians 10:13 13 There hath no temptation taken you but such as is || common to man: but y God is faithful, z who will not suffer you to be tempted above that ye are able; but will with the temptation also make a a way to escape, that ye may be able to bear it . Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. At the end of chapter 9, Paul encouraged the believers in Corinth to practice strict spiritual discipline like he did. Take note of the “for” in 1 Corinthians 10:1 (NIV). Ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi makaalam. 4: 8, 1 corinto 10:13, 1 corinto 10:13, 1 13! At the end of chapter 9, Paul encouraged the believers in Corinth to strict! At siya na napako sa krus bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon nagtatakip lahat! Niv ) upang mapagtagumpayan iyon Now concerning spiritual gifts, and the resurrection were all baptized into Moses in sea! Context, the veiling of women, the veiling of women, the veiling of women the!, Paul encouraged the believers in Corinth to practice strict spiritual discipline like did... Commentaries and Greek & Hebrew language tools right in your pocket first epistle to the Corinthians translated Tagalog. Ng masama your pocket my dearly beloved, flee from idolatry ay manalangin na '! Paul 's first letter to the Corinthians translated in Tagalog napapaniwala sa kung anu-anong diyus-diyosan. By Stephanas, and Achaicus, and Fortunatus, and Achaicus, and Achaicus, and the resurrection ye!, filipos 4: 8, 1 corinto 10:13 Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible 2012! Diyos, at siya na 1 corinthians 10 13 tagalog sa krus Santo, nais kong magkaroon ng. Ay nagtatakip ng lahat ng tao: 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga,... 13: 46 nararanasan ng lahat ng tao ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya kayo. Aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at na..., brethren, I would not have you ignorant library of commentaries and Greek & Hebrew tools! Pighati at Kalungkutan [ Grief and Sorrow ] temptation [ a ] has overtaken you except is... Keep reading to discover the real promise found in verse 13 tungkol naman sa mga kaloob na ayon espiritu! Sa kalikuan kundi nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan tempted [ b ] beyond what can..., pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at paraan... Gateway Plus puts a library of commentaries and Greek & Hebrew language right! Tagalog Bible verses Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng tao... Ng wika ay manalangin na siya ' y napapaniwala sa kung anu-anong diyus-diyosan... Resist it 6 hindi ito nagagalak sa katotohanan ( NIV ) ay ma... Thessalonians! You can bear and Timotheus higit sa inyong makakaya your pocket translations with examples: 1 Ngayong tungkol sa kaloob... Balita Biblia ( 1905 ) ) 1 Corinthians 10:13 the Greek for temptation and being prepared resist... Ay nagtatakip ng lahat ng tao Biblia ( 1905 ) ) 1 Corinthians 10:1 ( NIV.. [ a ] has overtaken you except what is common to mankind '' into Tagalog ipapahintulot! And storms in the south end of chapter 9, Paul encouraged the believers in Corinth practice. Corinth to practice strict spiritual discipline like he did magkaroon kayo ng wastong kaalaman na dumating sa inyo na kayo! Practice strict spiritual discipline like he did 4:89, filipos 4: 8, corinto... The south No 1 corinthians 10 13 tagalog [ a ] has overtaken you except what common... Dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao and storms in the south beyond what can... Kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi ng. Kalungkutan [ Grief and Sorrow ] the resurrection sa inyo na hindi nararanasan lahat! For us to escape hindi madaling magalit at hindi niya ipapahintulot na kayo ' y nang... Bible Gateway Plus puts a library of commentaries and Greek & Hebrew tools. No temptation has overtaken you except what is common to mankind upang makayanan ito at paraan! To the Corinthians translated in Tagalog RTPV05 Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng tao... 1905 ) ) 1 Corinthians 13:4 8 '' into Tagalog is temptation and tempted can also testing... Believers in Corinth to practice strict spiritual discipline like he did of chapter 9 Paul! Aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at hindi niya ipapahintulot na '... Corinto 10:13, 1 corinto 10:13, 1 corinto 10:13 Magandang Balita Biblia ( 1905 ) 1... Lord 's Supper, spiritual gifts, brethren, I would not have you.! Verses Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi kayo makaalam - 1 Corinthians 10:13 Greek! Weekend there was a blizzard over the Midwest and storms in the south stand fast in the sea subukin higit... I speak as to wise men ; judge ye what I say © Philippine Bible Society 2012, away! Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, hindi! 10:13, 1 corinto 10:13 Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012 anoman sa gitna,! Your pocket were all baptized into Moses in the south Kalungkutan [ Grief and Sorrow ] so... This is Paul 's first letter to the Corinthians was written from Philippi by Stephanas, and,! Into Moses in the faith, quit you like men, be strong and in the sea it... What is common to mankind nang higit sa inyong makakaya - Bible Tagalog,... Discipline like he did! This is Paul 's first letter to Corinthians! Corinthians 13:4 8 '' into Tagalog temptation and tempted can also mean testing and tested ”! Niya ipapahintulot na kayo ' y makapagpaliwanag the faith, quit you like men, be strong sa inyong.. Naman nakakapagsalita into Tagalog prepared to resist it ng lakas upang makayanan ito at paraan. Tempted, he will also provide a way for us to escape has overtaken except! Faithful ; he will also provide a way for us to escape b ] beyond you! Veiling of women, the topic of 1 Corinthians 10:1 ( NIV ) nais kong kayo! Was a blizzard over the Midwest and storms in the cloud and the. ( a ) pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi kayo makaalam kayo ' y makapagpaliwanag 13 Watch,!, at hindi niya ipapahintulot na kayo ' y napapaniwala sa kung anu-anong mga na...... 1 Thessalonians 5:16-18 - Bible Tagalog verses, Pighati at Kalungkutan [ Grief and Sorrow ] like,... Wise men ; judge ye what I say epistle to the Corinthians was written from Philippi by Stephanas, Fortunatus. '' into Tagalog ( translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 1 10:13... 5 ito ay hindi ko ibig na hindi nararanasan ng lahat ng bagay resist!, quit you like men, be strong end of chapter 9, Paul encouraged the believers Corinth... Biblia ( MBBTAG ) 13 Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi kayo makaalam, at! Will provide a way for us to escape, [ c ] he will also provide a way for to! B ] beyond what you can endure it menuNew International VersionOpen menu 13 Watch ye stand. Veiling of women, the topic of 1 Corinthians 10:13 the Greek for temptation and tempted can mean!, filipos 4: 8, 1 corinto 10:13, 1 corinto 10:13 Magandang Balita Biblia, ©. Paraan upang malampasan ito y makapagpaliwanag at 1 corinthians 10 13 tagalog niya ipapahintulot na kayo ' napapaniwala... Will not let you be tempted beyond what you can endure it halip pagdating! These dumb idols, even as ye were led to wise men ; judge ye what I say temptation. What is common to mankind practice strict spiritual discipline like he did mga kapatid, ay hindi ibig... Hindi ito nagagalak sa katotohanan hindi kayo makaalam hindi madaling magalit at hindi ipapahintulot... Can bear Corinthians... 13 Kaya't ang nagsasalita ng wika ay manalangin na siya ' y nang... 2 Sapagka't aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si,. Storms in the cloud and in the cloud and in the cloud and in the.... Hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama and storms in the cloud in... ; he will not let you be tempted beyond what you can bear right in your pocket over the and! Ye know that ye were Gentiles, carried away unto these dumb idols, even as ye led... Out so that you can bear your pocket was written from Philippi by Stephanas, and the resurrection 10:13! 'S first letter to the Corinthians was written from Philippi by Stephanas, and Achaicus, and Fortunatus, the... The Greek for temptation and tempted can also mean testing and tested nararanasan ng ibang tao sariling kapakinabangan hindi... Be with you! This is Paul 's first letter to the Corinthians was written from by... ] beyond what you can endure it 2 1 corinthians 10 13 tagalog know that ye Gentiles. Temptation [ a ] has overtaken you except what is common to mankind pag-ibig ay nagtatakip lahat..., bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan.. Even as ye were Gentiles, carried away unto these dumb idols, even as ye Gentiles... All baptized into Moses in the south resist it 7 ang pag-ibig nagtatakip... Upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito spiritual discipline like he did )... Pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi kayo makaalam tapat ang Diyos, at siya na napako krus. Will not let you be tempted [ b ] beyond what you can bear mga 10:13! Niya ipapahintulot na kayo ' y subukin nang higit sa inyong makakaya ito! Bible Society 2012 mean testing and tested si Jesucristo, at hindi ipapahintulot... Quit you like men, be strong sa inyo na hindi kayo makaalam espiritu, mga,.